Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o zpracování osobních údajů ve škole

 

    Informace o zpracování osobních údajů ve škole

 

„Škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

 

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

  školní matrika,

  doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

  třídní kniha,

  záznamy z pedagogických rad,

  kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

 

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

  podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,

  podklady žáků pro vyšetření v PPP,

  hlášení trestných činů, neomluvená absence,

  údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

  seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,

  seznamy žáků na soutěžích a olympiádách,

  seznamy zákonných zástupců pro spolek – klub přítel školy,

  jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy, školní družiny,

  kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte),

  fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole,

  zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách,

  záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti žáků a ochrany jejich majetku.

 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

 

Datová schránka  :      k42g37

E- mailem: reditelka.ms@kladruby.cz  

Poštou na adrese: Mateřská škola Kladruby, Husova 297, 349 01 Kladruby.

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

 

Jmenovaným pověřencem pro školu je:

Lenka Albertová, albertova@seznam.cz,  tel: +420 777 479 684